Nagradna igra Facebook

Pravila nagradne igre »Kekec gre v šolo«

  1. Splošne določbe Organizator nagradne igre »Kekec gre v šolo« (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Osem d.o.o., Čopova ulica 28, Murska Sobota (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov https://osem.si/ (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od dne 31.8.2019 do dne 1.9.2019 do 24:00 ure. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev objav Facebook strani Kekec pašteta. Pojem “sledilcev” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Kekec pašteta kliknil na gumb Všeč mi je / Like.
  2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: – so ljubitelji Kekec pašteta Facebook strani na naslovu https://www.facebook.com/pastetakekec/ – so starejši od 13 let – so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in – sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook. Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.
  3. Način sodelovanja Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 31.8.2019 na časovnici Facebook strani Kekec pašteta, všečkati objavo in označiti najljubšega sošolca. V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat. Po zaključku nagradne igre bo organizator do 4.9.2019 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo dne 4.9.2019 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
  4. Nagrade in prevzem nagrade Organizator bo podelil 3 nagrade. 3x skodelica Kekec in pisalo. Nagrajenci bodo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Kekec pašteta. Nagrajenci bodo moral organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Kekec pašteta. Nagrado bo organizator nagrajencem dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu: https://www.facebook.com/pastetakekec/. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
  5. Odgovornosti organizatorja Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: – nedelovanje Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, – nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, – kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
  6. Plačilo dohodnine Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.
  7. Varovanje osebnih podatkov Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: osem@siol.net
  8. Končne določbe S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Kekec pašteta. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: osem@siol.net. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Murska Sobota, 30.8.2019